Het laatste nieuws

Betrouwbare IT dienstverlening = Business Value

De meesten van ons herkennen zich wel in het feit dat er zich in de IT omgeving af en toe verstoringen voordoen. De verstoringen zijn uitermate vervelend voor de gebruikers die het treft, maar ronduit schadelijk voor de business onderdelen en klanten die hierdoor korte of langere tijd geen gebruik kunnen maken van IT diensten.

Stelt u zichzelf eens onderstaande vragen:

  • Worden business eisen & wensen vertaald in passende oplossingen?
  • Wordt de afgesproken IT dienstverlening continu geleverd?
  • Worden IT projecten tijdig en binnen budget gerealiseerd?

Indien deze vragen met een volmondig ‘ja’ kunnen worden beantwoord dan geldt dat u reeds kunt profiteren van daadwerkelijk toegevoegde waarde. Helaas is dit voor vele organisaties nog toekomstmuziek.

Met de komst van ‘straight through processing’ is een organisatie voor de uitvoering van één of meerdere primaire processen volledig afhankelijk van goed functionerende en veilige IT omgeving. Om uiteenlopende redenen blijkt het voor IT leveranciers regelmatig niet mogelijk om blijvend te voldoen aan de wensen en verwachtingen van de (interne) afnemers. Naast de complexiteit van IT omgevingen wordt dit ook bemoeilijkt doordat doordat de klant veelal stuurt op vernieuwing en eveneens noodzakelijk beheer vaak op de tweede of derde plaats komt.

Doordat business en IT vandaag de dag in veel organisaties nog gescheiden opereren, blijft de situatie bestaan dat partijen elkaar vaak niet goed begrijpen. Hierdoor blijkt het voor de meeste IT leveranciers erg moeilijk om de voor haar klant toegevoegde waarde te realiseren. Uiteindelijk lukt het wel om een technische oplossing te realiseren, maar dan vaak niet binnen de vooraf gestelde doelstellingen in termen van tijd en geld. Dit betekent dus minder business value voor de klant.

Veel problemen kunnen voorkomen worden, onder meer door het maken van goede serviceafspraken en inrichting van IT servicemanagement. Monitoring en proactief IT beheer is noodzakelijk voor een stabiele technische omgeving en bijbehorende IT dienstverlening. Het effectief realiseren van vernieuwing vereist actueel inzicht in de samenhang van processen, gegevens, applicaties en technische componenten (Enterprise Architectuur) en een duidelijk beeld van de impact die de verandering teweeg brengt. Een samenspel van business analyse, procesmanagement, projectmanagement in nauwe samenwerking met ICT specialisten!

Wilt u weten wat e-Visioncy voor uw organisatie kan betekenen op het gebied van Business & IT Management ? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

De helikopterview over uw organisatie

Door structuur en samenhang binnen processen en afhankelijkheden met informatiesystemen, wetgeving en normeringen transparant te maken ontstaat inzicht en overzicht.  Deze helikopterview stelt organisaties beter in staat om risico’s te beheersen, compliany te waarborgen en continue te verbeteren.

Het is van groot belang dat dit zorgvuldig opgebouwde overzicht actueel blijft. Voor vele bedrijven is dit een behoorlijke uitdaging in de snel veranderende omgeving, zowel binnen als buiten de organisatie. Een goede Business Proces Management tool, helpt u hierbij.

Middels online publicatie communiceert u eenvoudig de laatste stand van zaken met alle stakeholders. Hierdoor beschikt iedereen binnen uw organisatie snel over de juiste gegevens en wordt er geen tijd meer verloren met het zoeken naar informatie. Vanuit diverse invalshoeken kan gezocht worden naar gedetailleerde informatie of snel een overzicht worden verkregen van bijvoorbeeld de diverse ketenprocessen. Taken en verantwoordelijkheden zijn duidelijk belegd en met behulp van de procesmodellen is het voor iedereen duidelijk waar hij/zij voor verantwoordelijk is.

Bent u voornemens om zich te certificeren? Dan kunt u eenvoudig een kwaliteitsmanagement systeem inrichten op basis van de reeds beschikbare informatie.

Benieuwd naar onze oplossingen op het gebied van Business Process Management en Kwaliteitsmanagement? Neem dan snel contact op voor een vrijblijvend advies.

Flexibiliteit in een veranderde omgeving

Het zijn niet de sterksten van een soort die overleven, en ook niet de slimsten, maar degenen die het meest ontvankelijk zijn voor verandering.

Charles Darwin gaf met deze woorden aan dat opkomst en ondergang niet zozeer te maken hebben met in het oog springende kwantitatieve en kwalitatieve eigenschappen, maar vooral met de minder zichtbare eigenschap van aanpassingsvermogen. Dit fundamentele inzicht blijkt van toepassing te zijn op alle entiteiten die te maken hebben met evolutie, dus ook op (IT-)organisaties.

Op basis van bovenstaande theorie kan gesteld worden dat alleen organisaties die adequaat inspelen op veranderingen op termijn kunnen overleven.  Denk hierbij bijvoorbeeld aan de digitale revolutie van de afgelopen decennia, het internet en de beschikbaarheid van snelle dataverbindingen waarmee organisaties volledig nieuwe business modellen hebben gecreëerd. Vaak zien we dat bestaande organisaties veel moeite hebben om zich flexibel mee te bewegen met marktontwikkelingen en veranderende klantbehoefte. Dit geldt niet alleen voor multinationals, overheden en grote instellingen maar voor vrijwel alle bedrijven in alle sectoren ongeacht het budget of het beschikbare talent.

De veranderstrategie voor de lange termijn is belangrijker als het om overleven gaat, dan de groeistrategie voor de korte en middellange termijn. Om deze veranderstrategie te kunnen realiseren is het van groot belang om actueel inzicht te hebben in de impact van (noodzakelijke) veranderingen of innovaties. Denk hierbij bijvoorbeeld aan impact (keten)processen, wet & regelgeving, technologie en de interne organisatie. Dit inzicht voorkomt dat veranderprogramma’s en innovatieprojecten regelmatig hun doelstellingen niet halen omdat de consequenties vooraf onvoldoende inzichtelijk waren.

Wilt u weten hoe wij u kunnen helpen uw veranderstrategie te realiseren? Neem dan contact op voor meer informatie over Business Transformation & Procesmanagement.

Eenvoudig beheersen van risico’s

Continue veranderingen, externe invloeden en wet- en regelgeving zorgen voor een toename van risico’s voor organisaties

Om deze redenen word er door vele bedrijven flink geïnvesteerd in het beheersen van risico’s op gebied van bijvoorbeeld informatiebeveiliging en compliancy.  Op basis van de diverse risicoanalyses en onderzoeken worden de risico’s zorgvuldig in kaart gebracht en vervolgens vaak opgeslagen in overzichten, bestanden en rapporten. Deze inspanningen hebben in de praktijk vaak onvoldoende effect, omdat er hierdoor geen actueel totaaloverzicht bestaat ten aanzien van operationele, tactische en strategische risico’s. Risico’s inventariseren en registreren is dus slechts het begin van het daadwerken beheersen van risico’s!

Door risico’s te koppelen aan bedrijfsprocessen en risico-eigenaren te benoemen wordt er inzicht gecreëerd in de actuele risico’s. Ook is het duidelijk en wie verantwoordelijk is voor de eventuele vervolgacties. Middels een plan-do-check-act cyclus, worden vastgestelde beheersmaatregelen binnen bedrijfsprocessen opgenomen als reguliere activiteit(en). Door de informatie via een rapportage realtime beschikbaar te stellen is het mogelijk om om basis van dit overzicht adequaat te sturen. Hierbij ontstaat te mogelijkheid om per risico de vastgestelde beheersmaatregelen en de voortgang van de implementatie hiervan op ieder moment te monitoren.

En denkt u tenslotte eens aan het extra inzicht, wanneer u alle medewerkers in staat stelt om eventuele risico’s binnen een bedrijfsproces meteen online te laten melden. U hoeft alleen nog maar een risico-inschatting te maken en eventueel benodigde maatregelen vast te stellen.

Wilt u meer weten over onze oplossingen op het gebied van Risicomanagement neen dan contact met ons op!